Jste zde

Stanovy

S T A N O V Y

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je otevřeným, nezávislým, nepolitickým dobrovolným spolkem s celorepublikovou
působností, který vznikl za účelem zajišťování, provozování, realizace a ochrany práv, zájmů a potřeb dětí a mládeže se zdravotním postižením (bez
ohledu na jeho druh a stupeň) a jejich rodin.

Článek I.

Název, sídlo a postavení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

1. Název spolku:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. (dále jen „Asociace“).

2. Používaná zkratka: ARPZPD v ČR.

3. Sídlo Asociace: Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8.

4. Asociace je spolkem s celorepublikovou působností.

5. Statutárním orgánem Asociace je Republikový výbor Asociace (dále jen RV).

Článek II

Činnost Asociace

1. Asociace pracuje se zdravotně postiženými dětmi, mládeží a jejich rodinami. Podílí se na vzniku koncepcí rehabilitačních programů péče o zdravotně
postižené děti a mládež v oblasti výchovně vzdělávací, zdravotní, sociální a pracovní a realizuje je. Organizuje vzdělávací akce, odborné semináře, kurzy,
školení a další akce v rámci své působnosti. Poskytuje sociální služby. Organizuje specifické pobytové, volnočasové, táborové a sportovní akce a další
aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením a jejich rodiny zaměřené na podporu jejich integrace. Vydává publikace a informační materiály,
zajišťuje poradenské a kontaktní služby dětem a mládeži se zdravotním postižením a jejich rodinám a iniciuje příslušné legislativní úpravy týkající se dětí
a mládeže se zdravotním postižením a jejich rodin.

2. Asociace spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, státními i nestátními organizacemi, spolky, dalšími organizacemi a hnutími, odborníky i
jednotlivci zabývajícími se problematikou dětí a mládeže se zdravotním postižením a jejich rodin.

3. Asociace se může sdružovat s dalšími právnickými osobami.

4. Asociace má právo volit a delegovat své zástupce do dalších organizací.

5. Asociace navazuje a udržuje zahraniční styky.

2

Článek III.

Organizační struktura Asociace

Organizační struktura Asociace je dvoustupňová:

1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.

2. Klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. jako pobočný spolek, který je organizační jednotkou Asociace (dále jen „klub“).

Článek IV.

Orgány Asociace

1. Nejvyšším orgánem je Valná hromada složená z delegátů zvolených kluby. Schází se minimálně jedenkrát ročně a svolává ji Republikový výbor. Republikový
výbor svolá Valnou hromadu také z podnětu jedné třetiny klubů nebo z podnětu Republikové kontrolní komise. Nesvolá-li Republikový výbor Valnou hromadu do
30 dnů od doručení podnětu, může Valnou hromadu svolat na náklady Asociace ten, kdo podnět podal.

a) Valná hromada volí nebo odvolává členy Republikového výboru a členy Republikové kontrolní komise.

b) Valná hromada projednává a řeší zásadní otázky práce Asociace, schvaluje úkoly a plán činnosti pro období mezi zasedáními Valné hromady, volí a odvolává
členy Republikového výboru a Republikové kontrolní komise, schvaluje změny a doplňky Stanov Asociace, rozhoduje o zrušení klubu, rozhoduje o rozpuštění
Asociace a vyhrazuje si možnost rozhodnutí v jakékoliv otázce patřící do působnosti Asociace.

c) Valná hromada přijímá rozhodnutí usnesením.

d) Valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny delegátů registrovaných klubů.

e) K platnosti usnesení Valné hromady o změně Stanov Asociace i ostatních usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

f) K platnosti usnesení Valné hromady o rozpuštění Asociace je třeba souhlasu nejméně 2/3 všech zvolených delegátů.

g) Sekretariát Asociace zajistí vyhotovení zápisu z jednání Valné hromady do 30 dnů po jejím konání; ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a
kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení Valná hromada přijala, jaké funkcionáře zvolila a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen Asociace má právo
nahlížet do zápisů z jednání Valné hromady v sídle Asociace.

2. Statutárním orgánem Asociace je Republikový výbor složený z volených zástupců klubů, odborníků a přátel dětí a mládeže se zdravotním postižením. Volí a
odvolává ho Valná hromada. K výkonu pravomocí Republikového výboru se zřizuje Sekretariát Asociace, který podléhá Republikovému výboru.

a) Republikový výbor řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními Valné hromady.

b) Republikový výbor zejména:

i) schvaluje řádnou i mimořádnou účetní závěrku Asociace,

3

ii) schvaluje rozpočet Asociace,

iii) schvaluje výroční zprávu Asociace,

iv) vydává vnitřní předpisy Asociace s výjimkou stanov a rozhoduje o jejich změnách,

v) schvaluje dohody s kluby podle čl. VI odst. 2 těchto stanov,

vi) rozhoduje o nabídkách k převzetí nemovitého majetku klubu nebo movitého majetku klubu v hodnotě stanovené Dohodou o vzájemných vztazích, která je
součástí těchto stanov,

vii) odpovídá za hospodaření Asociace,

viii) schvaluje projekty, které jsou předkládány Asociací vyhlašovatelům. Schvaluje přijetí nových klubů, dává klubu souhlas k založení jiné právnické
osoby k poskytování služeb. Schvaluje přijetí kolektivních členů a ukončuje jejich členství.

c) Republikový výbor má lichý počet volených členů, nejméně však 7; ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

d) Republikový výbor jmenuje ředitele Asociace.

e) Ředitel Asociace stojí v čele Sekretariátu Asociace.

f) Republikový výbor provádí dohled a kontrolu nad prací Sekretariátu Asociace.

g) Republikový výbor se schází nejméně 2x v roce.

h) Jménem statutárního orgánu jedná předseda Republikového výboru a ředitel Asociace, případně další pověřený člen Republikového výboru.

i) Republikový výbor je usnášeníschopen nadpoloviční většinou členů a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.

j) Republikový výbor může mimo zasedání přijímat rozhodnutí per rollam. V takovém případě zašle předseda Republikového výboru nebo ředitel Asociace členům
Republikového výboru podklady k rozhodnutí a formulaci odpovědi, s níž mají členové vyslovit souhlas. Současně stanoví lhůtu pro sdělení odpovědi.
Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je Asociaci doručena kladná odpověď posledního člena Republikového výboru, kterou je dosaženo souhlasu většiny členů.
Rozhodnutí podepíše předseda Republikového výboru nebo ředitel Asociace. Na následujícím zasedání Republikového výboru je podána informace o rozhodnutích
přijatých per rollam od předchozího zasedání.

Článek V
.

Majetek a financování činnosti Asociace

1. Majetek Asociace

a) Asociace je právnickou osobou a k plnění svých úkolů využívá vlastního majetku.

b) Hospodaření s majetkem Asociace podléhá obecně závazným právním předpisům, Stanovám a vnitřním předpisům Asociace.

c) S majetkem Asociace nakládá Republikový výbor, Sekretariát Asociace a v rámci svého oprávnění osoby, jimž Republikový výbor svěřil majetek do péče, vždy
v souladu s právními předpisy.

d) Asociace neodpovídá za majetkoprávní závazky svých klubů.

4

2. Financování činnosti Asociace

Příjmy Asociace tvoří:

a) státní dotace a dotace od dalších právnických osob,

b) peněžní a jiné dary od fyzických a právnických osob,

c) výnosy z veřejných sbírek, loterií a jiných her, benefičních akcí apod.,

d) výnosy z majetku peněžitých vkladů,

e) výtěžky z hospodářské činnosti,

f) jiné příjmy.

3. Zisk Asociace může být použit pouze pro činnost Asociace včetně nákladů na správu Asociace.

Článek VI.

Klub

1. Je pobočným spolkem Asociace.

2. Vzniká z iniciativy rodičů, přátel a odborníků, kteří pracují ve prospěch dětí a mládeže se zdravotním postižením, schválením Republikovým výborem,
zaregistrováním Sekretariátem Asociace a přidělením registračního čísla. Podmínkou registrace klubu je uzavření Dohody o vzájemných vztazích mezi Asociací
a klubem.

3. Klub se zrušuje:

a) rozhodnutím Valné hromady Asociace, nebo

b) rozhodnutím členské schůze klubu, nebo

c) rozpuštěním Asociace.

4. Členská schůze klubu může rozhodnout o pozastavení činnosti klubu, nejdéle však na dobu dvou let. Po dobu pozastavení činnosti klubu nelze zcizovat ani
zatěžovat majetek klubu, ani přijímat závazky. Na tuto dobu musí určit správce klubu, který zodpovídá za nakládání s majetkem resp. za jeho uložení tak,
aby nedošlo k jeho znehodnocení. I v době přerušení činnosti je povinen klub plnit zákonné povinnosti ve vztahu ke státním orgánům (vedení účetnictví,
daňová správa apod.). Tyto činnosti zajišťuje na základě plné moci správce klubu. Neobnoví-li klub svou činnost po dvouletém přerušení činnosti, rozhodne
Valná hromada Asociace o zrušení klubu.

5. Klub spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, státními i nestátními organizacemi, spolky, dalšími organizacemi a hnutími, odborníky i
jednotlivci zabývajícími se problematikou dětí a mládeže se zdravotním postižením a jejich rodin.

6. Klub podle potřeby zakládá se souhlasem RV Asociace jinou právnickou osobu.

7. Klub má právní subjektivitu. Členská schůze klubu může jako organizační předpis klubu vydat Stanovy klubu, které však nemohou být v rozporu s těmito
stanovami, kterými je klub povinen se primárně řídit.

5

8. Členství v klubu

a) řádným členem klubu se může stát kterýkoliv občan České republiky, i cizí státní příslušník, a to od věku 18 let,

b) řádné členství v klubu vzniká rozhodnutím o přijetí Výborem klubu po podání přihlášky; přijatý člen je povinen uhradit členský příspěvek,

c) dítě mladší 18 let nebo osoba s omezenou svéprávností se stává registrovaným členem klubu se souhlasem zákonného zástupce,

d) kolektivním členem klubu se stává právnická osoba, jíž je činnost Asociace blízká,

e) členství v klubu zaniká:

i) vystoupením,

ii) smrtí

iii) marným uplynutím posledního dne lhůty, která byla členovi stanovena k zaplacení dlužných členských příspěvků, pokud byl člen ve výzvě k zaplacení na
tento následek neplacení příspěvků upozorněn, nedohodne-li se klub s členem jinak,

iv) vyloučením rozhodnutím Výboru klubu.

9. Vyloučen může být člen, který závažně porušuje povinnosti člena Asociace a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě Výboru klubu. Výzva se
nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Asociaci zvlášť závažnou újmu.

10. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen písemně, v návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, vůči kterému návrh
směřuje, musí mít možnost se s návrhem seznámit, žádat o jeho vysvětlení a doložit vše, co může být v jeho prospěch.

11. Vyloučený člen je oprávněn požádat do 15 dnů po doručení rozhodnutí o vyloučení o přezkoumání členskou schůzi klubu. Ta rozhodne po posouzení všech
okolností o vyloučení s konečnou platností.

12. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Schází se minimálně jedenkrát ročně a svolává ji Výbor klubu. Výbor klubu svolá Členskou schůzi také z
podnětu jedné třetiny členů klubu nebo z podnětu Kontrolní komise klubu. Nesvolá-li Výbor klubu Členskou schůzi do 30 dnů od doručení podnětu, může
Členskou schůzi svolat na náklady klubu ten, kdo podnět podal. Členská schůze

a) projednává zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření klubu a zprávu kontrolní komise klubu,

b) volí a odvolává členy Výboru klubu, náhradníky a členy Kontrolní komise klubu,

c) volí své zástupce do dalších organizací,

d) volí delegáta na Valnou hromadu Asociace,

e) navrhuje kandidáta do Republikového výboru Asociace a Republikové kontrolní komise Asociace,

f) schvaluje výši členského příspěvku klubu na následující období,

g) přijímá rozhodnutí usnesením.

13. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny řádných členů klubu.

14. Výbor klubu je statutárním orgánem klubu složeným z volených zástupců klubu, příp. dalších odborníků a přátel dětí a mládeže se zdravotním postižením.
Volí a odvolává ho

6

členská schůze. Počet členů Výboru klubu je vždy lichý. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu klubu.

Výbor klubu

a) řídí práci a zajišťuje plnění úkolů klubu v období mezi členskými schůzemi,

b) rozhoduje o přijetí a případném vyloučení členů klubu,

c) jmenuje ředitele zařízení klubu, pokud klub takové zařízení provozuje, a řídí jeho činnost,

d) odpovídá za hospodaření klubu,

e) schvaluje rozpočet klubu a plán činnosti klubu,

f) schvaluje zprávu o hospodaření klubu,

g) v případě potřeby vydává vnitřní předpisy klubu s výjimkou Stanov klubu,

h) je povinen vypracovat zprávu o činnosti klubu za předchozí rok. Tuto zprávu předložit Sekretariátu Asociace l měsíc před konáním Valné hromady,

i) schvaluje projekty, které jsou předkládány klubem příslušným vyhlašovatelům, a zasílá informace o nich na vědomí Sekretariátu Asociace,

j) v případě vydání Stanov klubu členskou schůzí je povinen zaslat Stanovy klubu bez zbytečného odkladu Sekretariátu Asociace,

k) zajistí zápis každého nového člena do seznamu členů a výmaz osob, jimž zaniklo členství v klubu ze seznamu členů. Seznam členů není veřejně přístupný.

15. Členy Výboru klubu kromě předsedy a místopředsedy jsou vždy hospodář a ředitel zařízení klubu, pokud klub takové zařízení provozuje.

16. Předseda Výboru klubu nebo jím pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu z jednání členské schůze do 30 dnů po jejím konání. Každý člen klubu má právo
nahlížet do zápisu z jednání Členské schůze klubu.

17. Jménem klubu jedná navenek předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen Výboru klubu a ředitel zařízení klubu, pokud klub takové zařízení provozuje.
Výbor klubu může k jednání jménem klubu zmocnit i další osoby.

18. Za projekty předkládané klubem příslušným vyhlašovatelům ručí Výbor klubu.

19. Ředitel zařízení klubu ručí po stránce obsahové i finanční za projekty realizované zařízením a za další činnosti zařízení stanovené Výborem klubu.

20. Majetek klubu

a) vlastníkem majetku je klub se všemi právy a povinnostmi,

b) s majetkem nakládá Výbor klubu a výborem zmocněné osoby v souladu s platnými právními předpisy, Stanovami a interními předpisy Asociace,

c) zdroji příjmů klubu jsou členské příspěvky, příjmy z hospodářské a jiné činnosti, dary fyzických a právnických osob, dotace a další příjmy,

d) zisk klubu může být použit pouze pro činnost klubu včetně nákladů na správu klubu.

7

Článek VII.

Práva a povinnosti členů klubu

1. Řádný člen má právo

a) volit a být volen do Výboru klubu, Kontrolní komise klubu a do orgánů, jejichž je klub členem,

b) podílet se na všech výhodách, službách a akcích pořádaných klubem a Asociací,

c) vyjadřovat se ke všem otázkám činnosti klubu,

d) hodnotit práci Asociace.

2. Řádný člen má povinnost

a) řídit se Stanovami Asociace, příp. Stanovami klubu,

b) rozvíjet vnitřní život klubu, dle svých schopností a možností přispívat k činnosti klubu a vykonávat funkce, do kterých byl zvolen,

c) platit příspěvky, o jejichž výši rozhodne členská schůze.

3. Registrovaný člen má právo podílet se na výhodách, službách a akcích klubu i Asociace.

4. Registrovaný člen má povinnost zaplatit členský příspěvek klubu, rozhodne-li tak členská schůze.

5. Kolektivní člen má právo

a) podílet se na výhodách, službách a akcích pořádaných Asociací,

b) vyjadřovat se ke všem otázkám činnosti Asociace,

c) hodnotit práci Asociace.

6. Kolektivní člen má povinnost

a) řídit se Stanovami a Organizačním řádem Asociace,

b) platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze klubu.

Článek VIII.

Kontrolní komise

1. Na úrovni Asociace se zřizuje Republiková kontrolní komise (dále jen „RKK“).

2. Každý klub zřizuje Kontrolní komisi (dále jen „KK“).

3. RKK je 3 nebo 5 členná a ze svého středu si volí předsedu.

4. KK je 3 nebo 5 členná a ze svého středu si volí předsedu.

5. RKK volí Valná hromada, KK volí Členská schůze.

6. RKK

a) kontroluje hospodaření Asociace nejméně jednou ročně,

b) v případě potřeby kontroluje hospodaření klubů,

c) prošetřuje stížnosti, podněty a oznámení členů nebo dalších osob týkající se hospodářské činnosti,

8

d) navrhuje příslušným organizačním jednotkám Asociace opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

e) členové RKK se mohou účastnit v případě potřeby jednání Republikového výboru s hlasem poradním.

7. KK

a) kontroluje hospodaření klubu nejméně jednou ročně,

b) prošetřuje stížnosti, podněty a oznámení členů nebo dalších osob týkající se hospodářské činnosti klubu,

c) ukládá Výboru klubu (případně dalším organizačním složkám Asociace) opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

d) členové KK se mohou účastnit v případě potřeby jednání Výboru klubu s hlasem poradním.

Článek IX.

Funkcionáři Asociace a klubů

1. Funkční období členů Republikového výboru, Republikové kontrolní komise, Výboru klubu a Kontrolní komise klubu (dále jen „funkcionáři“) je dvouleté.

2. Skončí-li funkce člena před uplynutím funkčního období a neklesl-li počet členů orgánu pod usnášeníschopnou většinu, může orgán kooptovat náhradní členy
do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

3. Funkcionáři vykonávají svou činnost osobně.

4. Kdo přijme funkci v Asociaci nebo klubu, přijímá závazek vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou k Asociaci a klubu a je povinen svou funkci
vykonávat pečlivě a s využitím potřebných znalostí. Pokud poruší tuto povinnost nebo pokud se funkce nevzdá poté, kdy zjistí, že není schopen ji řádně
vykonávat, nese odpovědnost za škodu, která Asociaci nebo klubu v takovém případě vznikne.

Článek X.

Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti v Asociaci s výjimkou rozhodování o vyloučení člena řeší Republikový výbor. Považuje-li člen rozhodnutí
Republikového výboru ve sporu za rozporné se Stanovami Asociace nebo za protizákonné, může se odvolat k soudu.

Článek XI.

Opatření při zániku Asociace nebo klubu

1. V případě rozpuštění Asociace Republikový výbor ustaví likvidační komisi, která provede likvidaci majetku podle platných právních předpisů. Likvidační
zůstatek se převede na

9

organizaci či organizace určené Republikovým výborem, které se zabývají obdobnou činností jako Asociace. Před likvidací Asociace musí být provedena
likvidace všech jejích klubů.

2. Valná hromada Asociace může rozhodnout o zrušení klubu, pokud

a) klub nevykazuje minimálně dva roky žádnou činnost,

b) klub porušuje Stanovy Asociace v rozporu s přijatým závazkem podle čl.VI odst. 2 stanov,

c) klub svou činností poškozuje dobré jméno Asociace,

d) klub porušuje opakovaně nebo závažným způsobem Dohodu o vzájemných vztazích.

3. V případě zrušení klubu určí Republikový výbor Asociace likvidátora, který provede likvidaci klubu podle platných právních předpisů. Likvidační zůstatek
klubu je převeden na Asociaci. Republikový výbor rozhodne, na který klub popř. kluby takto nabytý majetek převede.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Podrobnosti rozvádějící jednotlivá ustanovení těchto stanov upravuje Organizační řád Asociace.

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Valnou hromadou 5. dubna 2014.

3. Nedílnou součástí těchto stanov je Dohoda o vzájemných vztazích.

10

Dohoda o vzájemných vztazích

Smluvní strany:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. (dále jen „Asociace“)

a

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.,

Klub (dále jen „klub“)

uzavírají dohodu o vzájemných vztazích, která je nedílnou součástí Stanov Asociace.

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi smluvními stranami v rámci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. (dále
jen „Asociace“).

Klub respektuje skutečnost, že je pobočným spolkem Asociace a zavazuje se dodržovat v plném rozsahu Stanovy Asociace. Klub je oprávněn vydat Stanovy klubu
a zavazuje se, že nebudou v rozporu se Stanovami Asociace. Stanovy zašle klub neprodleně Asociaci na vědomí. Pokud se některé ustanovení Stanov klubu
dostane do rozporu se Stanovami Asociace, je klub povinen bez zbytečného odkladu zjednat nápravu.

Klub se zavazuje při své činnosti respektovat sjednocující rozhodnutí a doporučení Asociace k činnosti Asociace i k činnosti klubů jako jejích pobočných
spolků.

Klub se zavazuje v případě, že bude zakládat jinou právnickou osobu k poskytování služeb, rozhodnutí o jejím založení učinit až po té, kdy k tomu dá
souhlas Asociace. Asociace se zavazuje v případě udělení takového souhlasu poskytnout při zakládání takové právnické osoby součinnost.

Klub se zavazuje v případě převodu (prodej, darování, apod.) nemovitého majetku, nebo převodu movitého majetku v celkové hodnotě vyšší než 300 000 Kč tento
majetek nejprve nabídnout k převodu Asociaci.

Asociace se zavazuje v případě převodu (prodeje, darování apod.) nemovitého majetku, nebo převodu movitého majetku v celkové hodnotě vyšší než 300.000 Kč
nejprve předložit návrh Valné hromadě Asociace k odsouhlasení.

Obě smluvní strany mají za nesporné, že Valná hromada Asociace je oprávněna rozhodnout o zrušení klubu, jestliže klub

a) svou činností poruší dobré jméno Asociace,

b) opakovaně nedodržuje Stanovy Asociace,

c) porušuje opakovaně nebo závažným způsobem tuto dohodu; za závažné porušení se považuje zejména:

1. převod nemovitého majetku nebo převod movitého majetku v celkové hodnotě vyšší než 300 000 Kč na třetí osobu bez předchozího nabídnutí k převodu
Asociaci

2. přijetí úpravy Stanov klubu, která je v rozporu se Stanovami Asociace a nezjednání nápravy na základě výzvy Asociace.

Asociace se zavazuje poskytovat klubu k jeho činnosti metodickou, konzultační a poradenskou pomoc, pomoc při získávání aktuálních informací v oblasti
působnosti Asociace a prosazování zájmů členů a klientů klubu v jednání s orgány veřejné správy, možnost účasti na celostátních akcích organizovaných
Asociací, zprostředkování a následné vyúčtování aktivit dotovaných z prostředků státního rozpočtu, možnost dalšího vzdělávání.

Za Republikový výbor Asociace: Za Výbor klubu:

V Praze dne V ………………dne